Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

49 + 59 1 2 0 9 Giải chi tiết49 + 59 = 4 + 59 = 99 = 1C

49 + 59 1 2 0 9 Giải chi tiết49 + 59 = 4 + 59 = 99 = 1C

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(,frac{4}{9} + frac{5}{9})


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Thực hiện cộng hai số hữu tỉ.

Giải chi tiết:

(,frac{4}{9} + frac{5}{9} = frac{{4 + 5}}{9} = frac{9}{9} = 1)

Chọn A.

Ý kiến của bạn