Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

570 - | x + 36 | = 534 - - 36 x = 36 x =  - 26 x = 2

570 - | x + 36 | = 534 - - 36 x = 36 x =  - 26 x = 2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(570 - left| {x + 36} right| = 534 - left( { - 36} right))


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng quy tắc dấu ngoặc, phép cộng (trừ) hai số nguyên, tìm số chưa biết trong một đẳng thức.


(left| x right| = a), nếu (a = 0) thì (x = 0); Nếu (a > 0) thì (x = a) hoặc (x =  - a).

Giải chi tiết:

(begin{array}{l}570 - left| {x + 36} right| = 534 - left( { - 36} right)\570 - left| {x + 36} right| = 534 + 36\570 - left| {x + 36} right| = 570\left| {x + 36} right| = 570 - 570\left| {x + 36} right| = 0\ Rightarrow x + 36 = 0\ Rightarrow x =  - 36end{array})

Vậy (x =  - 36).

Chọn D.

Ý kiến của bạn