Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

5x^2y - 35xy + 60y 5y x + 3 x - 4 5y x - 3 x - 4 5y

5x^2y - 35xy + 60y 5y x + 3 x - 4 5y x - 3 x - 4 5y

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

(5{x^2}y - 35xy + 60y)


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng phương pháp đặt nhân tử chung.

Giải chi tiết:

(5{x^2}y - 35xy + 60y)( = 5yleft( {{x^2} - 7x + 12} right))( = 5yleft( {{x^2} - 3x - 4x + 12} right))

( = 5yleft[ {xleft( {x - 3} right) - 4left( {x - 3} right)} right]) ( = 5yleft( {x - 3} right)left( {x - 4} right).)

Chọn B.

Ý kiến của bạn