Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

9 người làm xong công việc phải hết 12 ngày Hỏi muốn là

9 người làm xong công việc phải hết 12 ngày Hỏi muốn là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

9 người làm xong công việc phải hết 12 ngày. Hỏi muốn làm xong công việc đó trong 3 ngày thì cần bao nhiêu người? (Mức làm của mỗi người như nhau). 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Rút về đơn vị hoặc tìm tỉ số.

Giải chi tiết:

Cách 1: Rút về đơn vị.

1 người làm xong công việc đó hết số ngày là:

(12 times 9 = 108) (ngày)

Để làm xong công việc đó trong 3 ngày cần số người là:

(108:3 = 36) (người)

Đáp số: 36 người. 

 

Cách 2: Tìm tỉ số.

Tỉ số của 3 ngày so với 12 ngày là: (3:12 = frac{1}{4})

Muốn làm xong công việc đó trong 3 ngày thì cần số người là:

(9:frac{1}{4} = 36) (người)

Đáp số: 36 người.

Chọn A. 

Ý kiến của bạn