Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

A crowd of had gathered at the scene of the accident p

A crowd of had gathered at the scene of the accident p

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

A crowd of ________ had gathered at the scene of the accident.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Từ vựng

Giải chi tiết:

A crowd of + N số nhiều: 1 đám …

A. passerby: a person who is going past somebody/something by chance, especially when something unexpected happens (dạng số nhiều: passers-by) => loại vì cần điền N số nhiều

B. onlookers: people who watch something that is happening but are not involved in it (người xem điều gì đó xảy ra mà họ chẳng liên quan đến sự việc đó)

C. chairmen: people in charge of a meeting, who tell people when they can speak, etc. / people in charge of a committee, a company, etc. (người phụ trách cuộc họp, người nói cho mọi người biết khi nào họ có thể phát biểu, v.v. / người phụ trách một ủy ban, một công ty, v.v.)

D. pedestrians: people walking in the street and not travelling in a vehicle (người đi bộ trên đường phố và không đi trên xe)

Tạm dịch: Một đám đông người xem đã tập trung tại hiện trường vụ tai nạn.

Chọn B.

Ý kiến của bạn