Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

A lot of people have malaria recently given way to give

A lot of people have malaria recently given way to give

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

A lot of people have_________ malaria recently.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn