Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

a Phát biểu và viết biểu thức định luật Sác – lơb Một b

a Phát biểu và viết biểu thức định luật Sác – lơb Một b

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

a) Phát biểu và viết biểu thức định luật Sác – lơ.

b) Một bình kín chứa một lượng khí ở nhiệt độ ({27^0}C) và ở áp suất ({2.10^5}Pa). Nếu áp suất tăng gấp đôi thì nhiệt độ của khối khí là bao nhiêu? (coi thể tích bình không đổi)

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi là quá trình đẳng tích.


+ Định luật Sác – lơ: Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.


Ta có: (dfrac{p}{T} = h/s)()

Giải chi tiết:

a) Định luật Saclo: Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

Biểu thức: (dfrac{p}{T} = h/s) hoặc (dfrac{{{p_1}}}{{{T_1}}} = dfrac{{{p_2}}}{{{T_2}}})

b)

Ta có: (left{ begin{array}{l}{T_1} = 27 + 273 = 300K\{p_1} = {2.10^5}Pa\{p_2} = 2{p_1}end{array} right.)

Áp dụng định luật Saclo ta có:

(begin{array}{l}dfrac{{{p_1}}}{{{T_1}}} = dfrac{{{p_2}}}{{{T_2}}} Rightarrow {T_2} = dfrac{{{p_2}}}{{{p_1}}}.{T_1} = dfrac{{2{p_1}}}{{{p_1}}}.{T_1} = 2.300 = 600K\ Rightarrow {t_2} = 600 - 273 = {327^0}Cend{array})

Chọn C.

Ý kiến của bạn