Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

a Viết biểu thức tính công cơ họcb Một chất điểm trượt

a Viết biểu thức tính công cơ họcb Một chất điểm trượt

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

a) Viết biểu thức tính công cơ học.

b) Một chất điểm trượt đều trên một mặt phẳng nằm ngang dưới tác dụng cuta lực (F = 20N) cùng hướng chuyển động. Tính công của lực kéo và công của lực ma sát khi vật đi được (5m)  trên mặt phẳng ngang.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Biểu thức tính công cơ học: (A = F.s.cosalpha ;,alpha  = left( {overrightarrow F ;overrightarrow s } right))

Giải chi tiết:

a) Biểu thức tính công cơ học: (A = F.s.cosalpha )

Trong đó:

+ (F,left( N right)) là lực tác dụng.

+ (s,left( m right)) là quãng đường vật đi được.

+ (alpha ) là góc hợp giữa lực tác dụng với phương dịch chuyển.

b)

 

Các lực tác dụng vào vật: (overrightarrow F ;overrightarrow {{F_{ms}}} ;overrightarrow N ;overrightarrow P )

Theo định luật II Niuton ta có:

(overrightarrow F  + overrightarrow {{F_{ms}}}  + overrightarrow N  + overrightarrow P  = moverrightarrow a )

Vật chuyển động thẳng đều nên:

(overrightarrow F  + overrightarrow {{F_{ms}}}  + overrightarrow N  + overrightarrow P  = 0,,left( * right))

Chiếu (*) lên phương chuyển động ta có:

( - {F_{ms}} + F = 0 Rightarrow F = {F_{ms}})

Mà công của lực kéo:

({A_F} = F.s.cosalpha  = 20.5.cos0 = 100J)

( Rightarrow ) Công của lực ma sát: ({A_{Fms}} =  - {A_F} =  - 100J)

Chọn A.

Ý kiến của bạn