Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

A visitor to a Shintou shrine has to offer some money

A visitor to a Shintou shrine has to offer some money

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

A visitor to a Shintou shrine has to ______.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đọc hiểu – chi tiết

Giải chi tiết:

Một vị khách đến thăm đền thờ Shintou phải ______.

A. cúng một số tiền cho những người ăn xin trong đền thờ

B. rung chuông trước điện thờ

C. rửa tay và miệng sau khi thực hiện một số nghi lễ trong đền thờ

D. rửa tay và miệng trước khi vào điện thờ

Thông tin: A visit to a shrine first involves the visitor washing his hands and mouth at a pool in front of the shrine.

Tạm dịch: Việc viếng thăm một ngôi đền trước tiên bao gồm việc du khách rửa tay và miệng tại một hồ nước phía trước ngôi đền.

Chọn D.

Ý kiến của bạn