Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Alen B của sinh vật nhân sơ dài 408 nm có tỉ lệ giữa a

Alen B của sinh vật nhân sơ dài 408 nm có tỉ lệ giữa a

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Alen B của sinh vật nhân sơ dài 408 nm, có tỉ lệ giữa ađênin với một loại nuclêôtit khác bằng (dfrac{2}{3}). Alen B bị đột biến điểm thành alen b. Alen b có G – A = 242. Đột biến làm cho alen B thành alen b thuộc dạng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Bước 1: Tính tổng số nucleotit của gen

CT liên hệ giữa chiều dài và tổng số nucleotit (L = dfrac{N}{2} times 3,4) (Å); 1nm = 10 Å, 1μm = 104 Å

Bước 2: Tính số nucleotit của gen dựa vào N tỉ lệ A/G

(left{ begin{array}{l}2A + 2G = N\A/G = 2/3end{array} right.)

Bước 3: Xác định dạng đột biến gen

Giải chi tiết:

Xét alen B:

Số nucleotit của alen B là:(L = dfrac{N}{2} times 3,4 = dfrac{{4080}}{2} times 3,4 = 2400)

Ta có hệ phương trình: (left{ begin{array}{l}2A + 2G = 2400\A/G = 2/3end{array} right. leftrightarrow left{ begin{array}{l}A = T = 480\G = X = 720end{array} right.)

Alen B bị đột biến điểm thành alen b → có G - A = 242 → thay 1 cặp A – T bằng 1 cặp G – X.

Ý kiến của bạn