Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

All of the students in the class taught by Professor Ro

All of the students in the class taught by Professor Ro

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

All of the students in the class taught by Professor Roberts is required to turn in their term papers by Monday.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn