Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Although she is intelligent she doesnt do well at schoo

Although she is intelligent she doesnt do well at schoo

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Although she is intelligent, she doesn't do well at school.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn