Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Although the construction cost of environmentally frie

Although the construction cost of environmentally frie

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Although the ______ construction cost of environmentally friendly houses are high, they are very economical in the long run.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn