Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Anh chị rút ra được bài học gì từ văn bản trên

Anh chị rút ra được bài học gì từ văn bản trên

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Anh/ chị rút ra được bài học gì từ văn bản trên?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Phân tích, lí giải.

Giải chi tiết:

Học sinh tự rút ra những bài học ý nghĩa đối với bản thân dựa trên nội dung đoạn trích.

Gợi ý: Bài học về sống chủ động, làm chủ cuộc đời;…

Ý kiến của bạn