Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Anken CH3-CHCH3-CH=CH2 là sản phẩm khi tách nước của an

Anken CH3-CHCH3-CH=CH2 là sản phẩm khi tách nước của an

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Anken CH3-CH(CH3)-CH=CH2 là sản phẩm khi tách nước của ancol bậc 1 nào sau đây?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Lý thuyết về phản ứng tách nước ancol.

Giải chi tiết:

CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-OH (xrightarrow{{{H_2}S{O_4}dac,{{170}^o}C}}) CH3-CH(CH3)-CH=CH2 + H2O

       (3-metylbutan-1-ol)

Chọn C.

Ý kiến của bạn