Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

As a small boy he was used to alone in the house for a

As a small boy he was used to alone in the house for a

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

As a small boy, he was used to ____ alone in the house for an hour or two.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn