Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

As far as Im concerned it was the year 2007 that Vietna

As far as Im concerned it was the year 2007 that Vietna

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

As far as I'm concerned, it was the year 2007 that Vietnam joined the World Trade Organization.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Câu chẻ

Giải chi tiết:

Dùng câu chẻ nhấn mạnh trạng ngữ chỉ thời gian => it + tobe + giới từ (in/on/at…) + that + S + V (chính là …)

in + năm

Sửa: the year 2007 => in the year 2007

Tạm dịch: Theo tôi được biết, chính là vào năm 2007 mà Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới.

Chọn D.

Ý kiến của bạn