Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

At 8 pm yesterday they dinner while we TV will be hav

At 8 pm yesterday they dinner while we TV will be hav

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

At 8 p.m. yesterday they ______ dinner while we ______ TV.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn