Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

At night they used to entertain ……… by telling and acti

At night they used to entertain ……… by telling and acti

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

At night they used to entertain ……… by telling and acting out stories.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn