Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bài học cơ bản nào được rút ra từ kết quả của việc giải

Bài học cơ bản nào được rút ra từ kết quả của việc giải

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bài học cơ bản nào được rút ra từ kết quả của việc giải quyết nạn đói, nạn dốt và khắc phục khó khăn về tài chính sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 của Đảng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Phân tích các phương án để rút ra bài học.

Giải chi tiết:

A, C loại vì chưa đề cập đến giải quyết khó khăn về nạn dốt hay chính sách về giáo dục.

B chọn vì để có thể giải quyết được những khó khăn về nạn đói, nạn dốt và khắc phục khó khăn về tài chính sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 thì cần phải có tinh thần yêu nước và đoàn kết của toàn dân tộc. Cụ thể:

- Khắc phục khó khăn về nạn đói: để giải quyết cấp thời nạn đói, dưới chủ trương của Đảng, nhân dân đã thực hiện nhường cơm sẻ áo, thực hiện lập “Hũ gạo cứu đói”, tổ chức “Ngày đồng tâm” và thực hiện biện pháp lâu dài là tăng gia sản xuất.

- Khắc phục khó khăn về nạn dốt: sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh kí Sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ thì nhân dân ta đã tích cực hưởng ứng tham gia các lớp bình dân học vụ và nạn mù chữ đã được đẩy lùi từng bước.

- Khắc phục khó khăn về tài chính: Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng “Quỹ độc lập”, phong trào “Tuần lễ vàng”, nhân dân ta đã hăng hái góp tiền của, vàng bạc ủng hộ nền độc lập của Tổ quốc.

D loại vì nếu không có sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân thì không thể thực hiện được công tác khắc phục khó khăn về nạn đói, nạn dốt, khó khăn về tài chính hay sau này là phát triển tài chính và giáo dục.

Chọn B.

Ý kiến của bạn