Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bất phương trình log 2 3x - 2 gt log 2 6 - 5x có tập

Bất phương trình log 2 3x - 2 gt log 2 6 - 5x có tập

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bất phương trình ({log _2}left( {3x - 2} right) > {log _2}left( {6 - 5x} right)) có tập nghiệm là (left( {a;,b} right)). Tổng (a + b) bằng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chọn D.

Ý kiến của bạn