Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biết các cạnh của một tam giác tỉ lệ với 4 5 3 và chu v

Biết các cạnh của một tam giác tỉ lệ với 4 5 3 và chu v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biết các cạnh của một tam giác tỉ lệ với 4; 5; 3 và chu vi của nó bằng 120m. Tính cạnh nhỏ nhất của tam giác đó.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Gọi các cạnh của tam giác là (x;y;z,left( {x;y;z > 0} right)). Sử dụng dữ kiện đề bài để suy ra tỉ lệ thức và sử dụng tính hất dãy tỉ số bằng nhau.

Giải chi tiết:

Gọi các cạnh của tam giác là (x;y;z,left( {x;y;z > 0} right))

Theo đề bài ta có (frac{x}{4} = frac{y}{5} = frac{z}{3}) và (x + y + z = 120).

Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có (frac{x}{4} = frac{y}{5} = frac{z}{3} = frac{{x + y + z}}{{4 + 5 + 3}} = frac{{120}}{{12}} = 10)

Do đó (x = 4.10 = 40,m); (y = 5.10 = 50m); (z = 3.10 = 30,m).

Cạnh nhỏ nhất của tam giác dài (30,m.)

Chọn A.

Ý kiến của bạn