Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Biết hằng số Plăng là 662510^ - 34Js tốc độ ánh sáng tr

Biết hằng số Plăng là 662510^ - 34Js tốc độ ánh sáng tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biết hằng số Plăng là (6,{625.10^{ - 34}}Js), tốc độ ánh sáng trong chân không là ({3.10^8}m/s). Năng lượng phôtôn của ánh sáng màu đỏ có bước sóng (0,76mu m) là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Công thức tính năng lượng của photon: (varepsilon  = dfrac{{hc}}{lambda })

Giải chi tiết:

Năng lượng photon của ánh sáng màu đỏ là:

(varepsilon  = dfrac{{hc}}{lambda } = dfrac{{6,{{625.10}^{ - 34}}{{.3.10}^8}}}{{0,{{76.10}^{ - 6}}}} = 2,{6.10^{ - 19}}J)

Chọn D.

Ý kiến của bạn