Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Bullying can hurt people in many different ways emotion

Bullying can hurt people in many different ways emotion

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Bullying can hurt people in many different ways, emotionally and physically. Therefore, all the students in my class keep away from the bully.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Cụm động từ

Giải chi tiết:

avoid (v): tránh

notice (v): thông báo

defend (v): bảo vệ

annoy (v): làm trái ý, làm bực bội

=> keep away from = avoid: tránh

Tạm dịch: Bắt nạt học đường có thể gây ra những tổn hại theo nhiều cách, cảm xúc và thân thể. Do đó tất cả học sinh lớp tôi đều tránh xa việc bắt nạt học đường.

Chọn A.

Ý kiến của bạn