Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

C4H8 có số đồng phân cấu tạo mạch hở là 1 2 3 4 Giải ch

C4H8 có số đồng phân cấu tạo mạch hở là 1 2 3 4 Giải ch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

C4H8 có số đồng phân cấu tạo mạch hở là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Viết tất cả đồng phân cấu tạo mạch hở của C4H8.

Giải chi tiết:

C4H8 có các đồng phân cấu tạo mạch hở là:

CH2=CH-CH2-CH3 ; CH3-CH=CH-CH3 ; CH2=C(CH3)-CH3.

Đáp án C

Ý kiến của bạn