Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Căn cứ để phân chia các quốc gia trên thế giới thành ha

Căn cứ để phân chia các quốc gia trên thế giới thành ha

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Căn cứ để phân chia các quốc gia trên thế giới thành hai nhóm nước (phát triển và đang phát triển) là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 1 – Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước

Giải chi tiết:

Dựa vào trình độ phát triển kinh tế - xã hội mà phân chia các quốc gia trên thế giới thành hai nhóm nước (phát triển và đang phát triển) với sự tương phản rõ rệt nhau về các chỉ số như: tổng sản phẩm bình quân đầu người, đầu tư nước ngoài, HDI…

=> Chọn đáp án C

Ý kiến của bạn