Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cặp chất không xảy ra phản ứng là Zn + MgNO32 Cu + AgNO

Cặp chất không xảy ra phản ứng là Zn + MgNO32 Cu + AgNO

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cặp chất không xảy ra phản ứng là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Quy tắc alpha trong dãy điện hóa: 


 


Giải chi tiết:

Từ quy tắc α, dễ thấy Zn không tác dụng được với Mg(NO3)2 (Zn đứng sau Mg trong dãy điện hóa).

Đáp án A

Ý kiến của bạn