Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch N

Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch N

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Các chất cùng tồn tại trong một dung dịch khi chúng không phản ứng với nhau.


Phản ứng trao đổi xảy ra khi tạo thành khí / chất kết tủa / chất điện li yếu.

Giải chi tiết:

Các chất cùng tồn tại trong một dung dịch khi chúng không phản ứng với nhau.

Phản ứng trao đổi xảy ra khi tạo thành khí / chất kết tủa / chất điện li yếu.

A: NH4Cl + AgNO3 → AgCl ↓ + NH4NO3

B: Na2S + FeCl2 → 2NaCl + FeS ↓

C: AlCl3 + 3KOH → 3KCl + Al(OH)3

D: Không xảy ra phản ứng.

Chọn D.

Ý kiến của bạn