Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cặp công thức cấu tạo nào sau đây là đồng đẳng của nhau

Cặp công thức cấu tạo nào sau đây là đồng đẳng của nhau

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cặp công thức cấu tạo nào sau đây là đồng đẳng của nhau?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Đồng đẳng là những hợp chất hữu cơ có thành phần phân tử hơn kém nhau 1 hay nhiều nhóm CH2 và có công thức cấu tạo tương tự nhau (dẫn đến tính chất hóa học tương tự nhau).

Giải chi tiết:

- Hai CTCT ở đáp án A không phải là đồng đẳng vì CTCT không tương tự nhau: CTCT thứ nhất chứa toàn liên kết đơn, CTCT thứ hai có chứa liên kết đôi.

- Hai CTCT ở đáp án B không phải là đồng đẳng vì CTCT không tương tự nhau: CTCT thứ nhất chứa toàn liên kết đơn, CTCT thứ hai có chứa liên kết ba.

- Hai CTCT ở đáp án C không phải là đồng đẳng vì CTCT không tương tự nhau: CTCT thứ nhất có chứa toàn liên kết đôi, CTCT thứ hai có chứa liên kết ba.

- Hai CTCT ở đáp án D là đồng đẳng vì CTCT tương tự nhau (chứa toàn liên kết đơn) và hơn kém nhau 1 nhóm CH2.

Đáp án D

Ý kiến của bạn