Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cấu tạo thành cơ thể của Thuỷ tức gồm một lớp tế bào gồ

Cấu tạo thành cơ thể của Thuỷ tức gồm một lớp tế bào gồ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cấu tạo thành cơ thể của Thuỷ tức gồm


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cấu tạo thành cơ thể của Thuỷ tức gồm hai lớp tế bào, giữa hai lớp tế bào là tầng keo mỏng.

Chọn D

Ý kiến của bạn