Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cây công nghiệp quan trọng nhất ở Đông Nam Bộ là

Cây công nghiệp quan trọng nhất ở Đông Nam Bộ là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cây công nghiệp quan trọng nhất ở Đông Nam Bộ là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cây công nghiệp quan trọng nhất Đông Nam Bộ là cây cao su, chiếm diện tích lớn nhất trong cơ cấu cây công nghiệp của vùng (281,3 nghìn ha).

Chọn C

Ý kiến của bạn