Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Chất lượng nguồn lao động nước ta ngày càng được nâng cao là nhờ:

Chất lượng nguồn lao động nước ta ngày càng được nâng cao là nhờ:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất lượng nguồn lao động nước ta ngày càng được nâng cao là nhờ:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chất lượng nguồn lao động nước ta ngày càng được nâng cao là nhờ những thành tựu trong phát triển văn hoá, giáo dục, y tế. Nhờ phát triển văn hóa, giáo dục nên trình độ lao động nước ta ngày càng nâng cao, nhờ những thành tựu phát triển y tế mà sức khỏe người lao động cũng nâng cao hơn.

Chọn B

Ý kiến của bạn