Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân?

Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Protein, chất béo, tinh bột đều bị thủy phân

Glucozo thì không bị thủy phân

Đáp án B

Ý kiến của bạn