Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất nào sau đây là chất béo Etyl acrylat Tripanmitin E

Chất nào sau đây là chất béo Etyl acrylat Tripanmitin E

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất nào sau đây là chất béo?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Chất béo là trieste của glixerol và axit béo.

Giải chi tiết:

Tripanmitin (C15H31COO)3C3H5 là chất béo.

Chọn B.

Ý kiến của bạn