Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chất nào sau đây là polisaccarit Tinh bột Glucozơ Sacca

Chất nào sau đây là polisaccarit Tinh bột Glucozơ Sacca

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chất nào sau đây là polisaccarit?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết chương Cacbohiđrat.

Giải chi tiết:

Tinh bột thuộc loại polisaccarit.

Đáp án A

Ý kiến của bạn