Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chính sách kinh tế mới ở Nga 1921 không đề ra chủ trươn

Chính sách kinh tế mới ở Nga 1921 không đề ra chủ trươn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chính sách kinh tế mới ở Nga (1921) không đề ra chủ trương nào trong lĩnh vực công nghiệp?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 11, trang 53.

Giải chi tiết:

Chính sách kinh tế mới ở Nga (1921) không đề ra chủ trương thành lập Ban quản lí dự án các khu công nghiệp nặng.

Chọn: A

Ý kiến của bạn