Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 01 mol alanin tác dụng với 200 ml dung dịch HCl 1M

Cho 01 mol alanin tác dụng với 200 ml dung dịch HCl 1M

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 0,1 mol alanin tác dụng với 200 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Để đơn giản hóa ta coi dung dịch A gồm 0,1 mol Ala và 0,2 mol HCl.


CH3-CH(NH2)-COOH + NaOH → CH3-CH(NH2)-COONa + H2O


HCl + NaOH → NaCl + H2O

Giải chi tiết:

nHCl = 0,2.1 = 0,2 mol.

Để đơn giản hóa ta coi dung dịch A gồm 0,1 mol Ala và 0,2 mol HCl.

Cách 1: Tính theo PTHH

CH3-CH(NH2)-COOH + NaOH → CH3-CH(NH2)-COONa + H2O

              0,1                                  →              0,1                                            (mol)

HCl + NaOH → NaCl + H2O

 0,2                 →  0,2                                                                                      (mol)

⟹ Dung dịch thu được sau phản ứng chứa 0,1 mol CH3-CH(NH2)-COONa và 0,2 mol NaCl.

⟹ m = 0,1.111 + 0,2.58,5 = 22,8 gam.

Cách 2: BTKL

(left{ begin{array}{l}Ala\HClend{array} right. + NaOH to Muoi + {H_2}O)

nNaOH = nAla + nHCl = 0,1 + 0,2 = 0,3 mol = nH2O

BTKL: mchất rắn = mAla + mHCl + mNaOH - mH2O = 0,1.89 + 0,2.36,5 + 0,3.40 - 0,3.18 = 22,8 gam.

Đáp án C

Ý kiến của bạn