Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 4 điểm A 101 B 222 C 521 D 43 - 2 Tính thể tích

Cho 4 điểm A 101 B 222 C 521 D 43 - 2 Tính thể tích

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 4 điểm (Aleft( {1;0;1} right)); (Bleft( {2;2;2} right)); (Cleft( {5;2;1} right)); (Dleft( {4;3; - 2} right)). Tính thể tích tứ diện (ABCD).


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức: ({V_{ABCD}} = dfrac{1}{6}left| {left[ {overrightarrow {AB} ;overrightarrow {AC} } right].overrightarrow {AD} } right|).

Giải chi tiết:

Ta có: (overrightarrow {AB}  = left( {1;2;1} right)); (overrightarrow {AC}  = left( {4;2;0} right)); (overrightarrow {AD}  = left( {3;3; - 3} right)).

(begin{array}{l} Rightarrow left[ {overrightarrow {AB} ;overrightarrow {AC} } right] = left( { - 2;4; - 6} right)\ Rightarrow left[ {overrightarrow {AB} ;overrightarrow {AC} } right].overrightarrow {AD}  = left( { - 2} right).3 + 4.3 + left( { - 6} right).left( { - 3} right) = 24end{array})

Vậy ({V_{ABCD}} = dfrac{1}{6}left| {left[ {overrightarrow {AB} ;overrightarrow {AC} } right].overrightarrow {AD} } right| = dfrac{1}{6}.24 = 4).

Chọn C.

Ý kiến của bạn