Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho 50 ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng vớ

Cho 50 ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng vớ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho 50 ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong môi trường NH3 thuđược2,16 gam bạc kết tủa. Biết hiệu suất phản ứng là 80%, nồng độ mol của dung dịch glucozơ đã dùng là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

PTHH: 2AgNO3 + C6H12O6 + H2O + 2NH3  → C6H12O7 + 2NH4NO3 + 2Ag ↓


Theo PTHH ⟹ nglucozơ(LT) ⟹ nglucozơ(TT) (Do H = 80%) ⟹ CM(glucozơ).

Giải chi tiết:

nAg = 2,16/108 = 0,02 mol.

PTHH: 2AgNO3 + C6H12O6 + H2O + 2NH3  → C6H12O7 + 2NH4NO3 + 2Ag ↓

Theo PTHH ⟹ nglucozơ(LT) = nAg/2 = 0,01 mol.

Do H = 80% ⟹ nglucozơ(TT) = 0,01.100%/80% = 0,0125 mol.

⟹ CM(glucozơ)  = 0,0125/0,05 = 0,25M.

Chọn B.

Ý kiến của bạn