Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho bảng số liệu <p align="center">Diện tích gieo trồng cây cao su của cả nước và Đông Nam Bộ <p a

Cho bảng số liệu <p align=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu

Diện tích gieo trồng cây cao su của cả nước và Đông Nam Bộ

(Đơn vị: nghìn ha )

Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Nhận xét:

- Tốc độ tăng cây cao su của cả nước là: (978,9 / 413,8) x 100 = 237%

- Tốc độ tăng cây cao su của Đông Nam Bộ là: (540,4 / 272,5) x 100 = 198%

=> Tốc độ tăng diện tích cây cao su của Đông Nam Bộ thấp hơn cả nước => nhận xét A: tốc độ tăng củ ĐNB cao hơn cả nước là không đúng => loại A

- Diện tích cây cao su của Đông Nam Bộ năm 2014 chiếm: (540,4 / 978,9) = 55% so với Đông Nam Bộ

=> nhận xét: Diện tích cây cao su của Đông Nam Bộ luôn chiếm từ 70-80% diện tích cao su cả nước là không đúng => loại B

- Diện tích cây cao su của Đông Nam Bộ năm 2014 gấp năm 2000:  540,4 / 272,5 = 1,98 lần => nhận xét C đúng.

- Diện tích cao su của Đông Nam Bộ tăng liên tục từ 272,5 nghìn ha lên 540,4 nghìn ha.

=> Nhận xét: Diện tích cao su của Đông Nam Bộ tăng giảm thất thường là không đúng.

=> Chọn C

Chọn C

Ý kiến của bạn