Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cho bảng số liệu sau: <p align="center">Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo thà

Cho bảng số liệu sau: <p align=

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu sau:

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế của Đông Nam Bộ

(Đơn vị: tỉ đồng)


Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của Đông Nam Bộ năm 2000 và năm 2010 là.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

- Biểu đồ tròn thường thể hiện quy mô và cơ cấu của đối tượn trong thời gian 1 – 3 năm hoặc của 1 – 3 đối tượng

 => Xác định được biểu đồ tròn thích hợp nhất để thể hiện quy mô và cơ cấu cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của Đông Nam Bộ năm 2000 và năm 2010.

- Cách tính bán kính hình tròn:

 Cho R1 = 1 đơn vị bán kính

Biết: R1 : bán kính năm gốc; R2: bán kính năm sau

         S1: giá trị năm gốc; S2 : giá trị năm sau

=> Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của Đông Nam Bộ năm 2000 và năm 2010 là biểu đồ tròn bán kính 2010 gấp 2,8 lần bán kính 2000.

Chọn D

Ý kiến của bạn