Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho bảng số liệuHIỆN TRẠNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN ĐẤT CỦA N

Cho bảng số liệuHIỆN TRẠNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN ĐẤT CỦA N

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho bảng số liệu:

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN ĐẤT CỦA NƯỚC TA

(Đơn vị: triệu ha)


(Nguồn: Niên giảm Thống kê năm 2016) 

Nhận xét nào đúng về sự chuyển dịch cơ cấu diện tích đất của nước ta phân theo mục đích sử dụng thời kì 2005 -2015?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kĩ năng nhận xét bảng số liệu

Giải chi tiết:

B1. Tính tỉ trọng các loại đất nước ta

Công thức: Tỉ trọng A = (Giá trị của A / Tổng) x 100 (%)

Ta tính được kết quả ở bảng sau: (Đơn vị: %)

B2. Nhận xét

- A sai: vì đất thổ cư và đất chuyên dụng tăng từ 17,1% lên 18,4%

- B sai: vì đất chưa sử dụng, hoang hóa giảm khá nhanh từ 16,2% xuống 13,9%

- C đúng: đất lâm nghiệp (đất rừng) tăng từ 38,3% lên 40,8%

- D sai: vì đất nông nghiệp giảm tỉ trọng từ 28,4% xuống 26,9%

Chọn C

Ý kiến của bạn