Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các nhận định sau1 Tất cả hiđrocacbon thơm đều có c

Cho các nhận định sau1 Tất cả hiđrocacbon thơm đều có c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các nhận định sau:

(1) Tất cả hiđrocacbon thơm đều có công thức tổng quát là CnH2n-6 (n ≥ 6).

(2) Có thể nhận biết stiren, toluen và benzen bằng thuốc thử duy nhất là dung dịch KMnO4.

(3) Cumen là tên thông thường của n-propylbezen.

(4) Nitrobenzen phản ứng thế với brom khan (1:1, xt: bột sắt) thu được sản phẩm hữu cơ là o-bromnitrobenzen.

Số nhận định sai


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức tổng hợp về hiđrocacbon thơm.

Giải chi tiết:

(1) sai, vì không phải hiđrocacbon nào cũng có công thức tổng quát là CnH2n-6 (VD: stiren là hiđrocacbon thơm nhưng có công thức là C8H8).

(2) đúng,

- Stiren làm mất màu dung dịch thuốc tím ở ngay nhiệt độ thường.

- Toluen làm mất màu dung dịch thuốc tím khi đun nóng.

- Benzen không làm mất màu dung dịch thuốc tím ở mọi điều kiện.

(3) sai, vì cumen là tên thường gọi của iso-propylbenzen.

(4) sai, vì -NO2 là nhóm thế hút e → định hướng nhóm thế thứ hai vào vị trí m- nên sản phẩm thu được là m-bromnitrobenzen.

⟹ Có tất cả 3 nhận định sai.

Chọn C.

Ý kiến của bạn