Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các phương trình hóa học của các phản ứng sau1 CaCO

Cho các phương trình hóa học của các phản ứng sau1 CaCO

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các phương trình hóa học của các phản ứng sau:

(1) CaCO3 → CaO + CO2

(2) Fe + S → FeS

(3) Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

(4) 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Trong các phản ứng trên, số phản ứng hóa hợp và phản ứng phân hủy lần lượt là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học mà trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.


Phản ứng phân hủy là phản ứng tạo thành hai hay nhiều chất từ một chất ban đầu.

Giải chi tiết:

(2) và (4) là phản ứng hóa hợp.

(1) là phản ứng phân hủy.

Đáp án B

Ý kiến của bạn