Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các polime polietilen xenlulozơ amilopectin tinh bộ

Cho các polime polietilen xenlulozơ amilopectin tinh bộ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các polime: polietilen, xenlulozơ, amilopectin, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6, capron. Số polime tổng hợp là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết polime.

Giải chi tiết:

Các polime tổng hợp là: polietilen; nilon-6; nilon-6,6; capron (4 polime).

Đáp án D

Ý kiến của bạn