Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho các thí nghiệm sau1 Cho hỗn hợp gồm x mol Cu và x m

Cho các thí nghiệm sau1 Cho hỗn hợp gồm x mol Cu và x m

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho các thí nghiệm sau:

(1) Cho hỗn hợp gồm x mol Cu và x mol Fe3O4 vào dung dịch chứa 4x mol H2SO4 loãng.

(2) Cho hỗn hợp NaHSO4 và KHCO3 (tỉ lệ mol 1:1) vào nước dư.

(3) Cho x mol Fe vào dung dịch chứa 2,5x mol AgNO3.

(4) Cho dung dịch chứa x mol Ba(OH)2 vào dung dịch chứa x mol NaHCO3.

(5) Cho Na2CO3 dư vào dung dịch chứa BaCl2.

(6) Cho x mol Fe3O4 vào dung dịch chứa 8x mol HCl.

Sau khi các phản ứng kết thúc mà sau thí nghiệm thu được dung dịch chứa 2 muối là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Viết PTHH, suy ra các phản ứng kết thúc mà sau thí nghiệm thu được dung dịch chứa 2 muối.

Giải chi tiết:

(1) Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

        x              4x →         x               x

Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 2FeSO4

 x            x →            x →         2x

⟹ dung dịch chứa 2 muối CuSO4 và FeSO4.

(2) 2NaHSO4 + 2KHCO3 → Na2SO4 + K2SO4 + 2H2O + 2CO2

            1                 1

⟹ dung dịch chứa 2 muối Na2SO4 và K2SO4.

(3) Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

       x →    2x còn 0,5x →   x

      Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag

         0,5x ←       0,5x →       0,5x

⟹ dung dịch chứa 2 muối Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3.

(4) Ba(OH)2 + NaHCO3 → BaCO3 + NaOH + H2O

          x                  x

⟹ dung dịch chỉ chứa NaOH.

(5) Na2CO3 dư + BaCl2 → BaCO3 ↓ + 2NaCl

⟹ dung dịch chứa 2 muối NaCl và Na2CO3 dư.

(6) Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

         x           8x

⟹ dung dịch thu được chứa 2 muối FeCl2 và FeCl3.

⟹ 5 phản ứng thu được 2 muối.

Chọn B.

Ý kiến của bạn