Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho chuỗi thức ăn sau Cỏ → chuột → rắn → đại bàng Rắn l

Cho chuỗi thức ăn sau Cỏ → chuột → rắn → đại bàng Rắn l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho chuỗi thức ăn sau: Cỏ → chuột → rắn → đại bàng. Rắn là sinh vật tiêu thụ


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cỏ → chuột → rắn → đại bàng

SVXS → SVTT 1 → SVTT 2 → SVTT 3

Chọn B

Ý kiến của bạn