Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho dãy các chất sau metanol etanol etylen glicol glixe

Cho dãy các chất sau metanol etanol etylen glicol glixe

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho dãy các chất sau: metanol, etanol, etylen glicol, glixerol, hexan-1,2-điol, pentan-1,3-điol. Số chất trong dãy hòa tan được Cu(OH)2


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Một số chất phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường:


+ Chất có nhiều nhóm OH liền kề


+ Có nhóm COOH

Giải chi tiết:

Các chất tác dụng Cu(OH)2 là: etylen glicol, glixerol, hexan-1,2-điol (3 chất).

            2C2H4(OH)2 + Cu(OH)2 → [C2H4(OH)O]2Cu + 2H2O.

            2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O.

            2C6H12(OH)3 + Cu(OH)2 → [C6H12(OH)O]2Cu + 2H2O.

Chọn A.

Ý kiến của bạn