Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho độ âm điện Cs = 079 H = 22 Cl = 316 S = 258 N = 304

Cho độ âm điện Cs = 079 H = 22 Cl = 316 S = 258 N = 304

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho độ âm điện Cs = 0,79; H = 2,2; Cl = 3,16; S = 2,58; N = 3,04; O = 3,44 để xét sự phân cực của liên kết trong phân tử các chất sau: NH3, H2S, H2O, CsCl. Chất nào trong các chất trên có liên kết ion?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Cách xác định loại liên kết dựa vào hiệu độ âm điện:


+ Từ 0 đến < 0,4: Liên kết CHT không phân cực


+ Từ 0,4 đến < 1,7: Liên kết CHT có cực


+ ≥1,7: Liên kết ion

Giải chi tiết:

Xét NH3: |χN - χH| = |3,04 - 2,2| = 0,84 → Liên kết CHT phân cực

Xét H2S: |χH - χS| = |2,2 - 2,58| = 0,38 → Liên kết CHT không phân cực

Xét H2O: |χH - χO| = |2,2 - 3,44| = 1,24 → Liên kết CHT phân cực

Xét CsCl: |χCs - χCl| = |0,79 - 3,16| = 2,37 → Liên kết ion

Đáp án C

Ý kiến của bạn