Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cho hai đa thức f x = x^5 + 2 g x = 5x^3 - 4x + 2 So

Cho hai đa thức f x = x^5 + 2 g x = 5x^3 - 4x + 2 So

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cho hai đa thức (fleft( x right) = {x^5} + 2;) (gleft( x right) = 5{x^3} - 4x + 2.) So sánh (fleft( 0 right)) và (gleft( 1 right).)


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Thay giá trị của biến vào biểu thức và thực hiện phép tính để tính (fleft( 0 right)) và (gleft( 1 right).) So sánh (fleft( 0 right)) và (gleft( 1 right).)

Giải chi tiết:

Thay (x = 0) vào (fleft( x right) = {x^5} + 2) ta được (fleft( 0 right) = {0^5} + 2 = 2)

Thay (x = 1) vào (gleft( x right) = 5{x^3} - 4x + 2)ta được  (gleft( 1 right) = {5.1^3} - 4.1 + 2 = 3)

Suy ra (fleft( 0 right) < gleft( 1 right),,left( {{rm{do}},2 < 3} right))

Chọn C.

Ý kiến của bạn